IMG : http://imdavidlee.com/

เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือยัง?

รัฐบาลต้องออกนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การลดภาษี การเร่งขยายการลงทุนภาครัฐเพื่อชดเชยการลงทุนของเอกชนที่ชะลอตัว โดยมุ่งเป้าให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

11182235_885321038176349_3373845729970193775_n

พรบ. ไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยหรือคุกคาม ?

คลิปสัมภาษณ์ วิทยากรงาน workshop อบรมกฎหมายไซเบอร์ คุณวรรณทิพย์ อิสระพิทักษ์กุล และคุณอรรณพ สุวัฒนพิเศษ

http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1401504139

ข้อสังเกตบางประการร่างรัฐธรรมนูญ 2558

มุมมองของ SIU ในบางประการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

happy happy

แสวงหา “ความสุข” ในยุคเศรษฐกิจเสื่อมถอย

เมื่อเงินในกระเป๋าของเรามีเท่าเดิม แต่สินค้าและบริการกลับมีราคาสูงขึ้น เราจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้มีความสุขเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็ให้ความสุขนั้นยังคงเท่าเดิมได้

James Ellroy: 'Who would play me in the film of my life? Morgan Freeman.' Photograph: Rex Shutterstock

บทสัมภาษณ์ เจมส์ เอลลอย (James Ellroy) Q&A ใน The Guardian 2015

บทสัมภาษณ์ James Ellroy นักเขียน/นักประพันธ์ชื่อดังจาก ลอสแอนเจลิส ( Los Angeles) อเมริกา