http://www.economywatch.com/features/Japans-Abe-Comes-to-the-Aid-of-the-Agricultural-Sector0108.html

อุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ญี่ปุ่นเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร?

แนวคิดของญี่ปุ่นในปี 2010 การทำให้เกษตรกรกลายมาเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองโดยชุดคิด sixth’ industrialization ด้วยสูตร 1x2x3x=6

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าอุดรธานี

สัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี กับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน

มองอนาคต จ.อุดรธานี ในฐานะศูนย์กลางอีสานตอนบน เชื่อมเศรษฐกิจ-การค้าสู่ประเทศลาวและอินโดจีน ผ่านการสัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี

wine

FTA กับความเหลื่อมล้ำ

เมื่อ FTA มีได้ มีเสีย สาขาการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้ย่อมต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิต ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้คือการลดจำนวนแรงงาน หรือที่เลวร้ายที่สุดคือการเลิกจ้าง แรงงานไร้ฝีมือ

752-131219111423

ทางเลือกบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านจากสังคมชาวนามาสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คือ การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในสังคมชนบท ไปสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท

image

Super PAC(s) คืออะไร ? สำคัญหรือไม่ในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ?!

การวางกลยุทธ์และการใช้เงินของ Super PAC ที่เป็นอิสระจากแคมเปญหาเสียงของผู้สมัคร อาจกลายเป็นตัวที่ใช้กลยุทธ์ที่ผิดพลาดและเป็นผลร้ายต่อผู้สมัครที่ตนสนับสนุนเอง