13672063261367206491l

อลงกรณ์ พลบุตร ลาออก! ความทรงจำที่เหลือไว้ ปชป.

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้แถลงข่าวลาออกจากจาก พรรค ปชป. ไม่ไ่ด้มีนัยทางการเมือง ยังรักพรรคเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องการทำหน้าที่ สปช.เพื่อปฎิรูปประเทศ

Adobe Digital Index

คนไทยนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเทศกาลปลายปีมากขึ้น คิดเป็น 20% ของยอดซื้อออนไลน์ทั้งปี

Adobe บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก พยากรณ์คนไทยหันมานิยมซื้อของออนไลน์ช่วงเซลส์กระหน่ำท้ายปีกันเยอะกว่าเดิม

จับตา สนช. ผ่านกฎหมาย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” หรือนี่คือ สสส. ภาคสื่อ?

จับตากฎหมายตั้ง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ดึงเงินกองทุน กสทช. สนับสนุนสื่อดีให้มีที่ยืน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่าเล่นบนความรู้สึกประชาชน

ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ว่าด้วยแนวทางภาษีของรัฐบาล คสช. แก้เหลื่อมล้ำจริงหรือ?

ว่าด้วยนโยบายภาษีที่ยังไม่ลงตัวของรัฐบาล คสช. ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการปฏิรูปภาษีที่ดิน ภาษีมรดกที่เงื้อกันมานาน และการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ยังไม่ชัดเจนสักที

10798_1494692467479566_2967062668729670625_n

การลอกเพลง

ประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของการลอกเพลง