Practical Report รู้จักกับ ASEAN Heritage Park (AHP): มรดกอุทยานแห่งอาเซียน

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนอนุมัติให้ Bukit Timah Nature Reserve (เขตอนุรักษ์ธรรมชาติในสิงคโปร์) และ Mouth Malindang Natural Park (อุทยานธรรมชาติในฟิลิปปินส์) เป็นมรดกอุทยานแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP)

ในปัจจุบัน มีมรดกอุทยานแห่งอาเซียน (AHP) กว่า 30 แห่ง การก่อตั้งมรดกอุทยานแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้รู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความรื่นรมย์ และอนุรักษ์ธรรมชาติที่เปรียบเสมือนมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน ผ่านการสร้างเครือข่ายแห่งภูมิภาคในการเป็นตัวแทนเพื่อปกป้องพื้นที่ดังกล่าว

รัฐมนตรีแห่งรัฐภาคีอาเซียน ได้พบปะกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ได้ร่วมพิจารณาการดำเนินการของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและหารือกันถึงกิจกรรมใหม่ที่จะร่วมสนับสนุนเพื่อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาค

ASEAN Heritage Park MAP  (ดูรายละเอียดได้ ที่นี่)

ในครั้งนี้ รัฐมนตรีร่วมทบทวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค รวมถึงประเด็นไฟป่าซึ่งเป็นมลพิษข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นๆ โดยเห็นว่าในทางตอนเหนือของภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับฤดูฝนที่น่าจะอ่อนตัวลงในไม่ช้า และต้องเตรียมรับมือกับฤดูแล้งที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน สำหรับทางตอนใต้ของภูมิภาคอาเซียนสภาวะฝนจากลมมรสุมทางตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนกำลังลง

จากร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนได้หารือกัน ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 17 จากการประชุม ของภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 7 การประชุมของรัฐภาคีถึงพิธีสารเกียวโต ประเด็นดังกล่าวนั้นได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อเสนอสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้น ณ บาหลี อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2011 นี้

ความเป็นมาของมรดกอุทยานแห่งอาเซียน 

เริ่มจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องมรดกอุทยานและการอนุรักษ์ (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1984 โดยรัฐภาคีอาเซียน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ส่วนกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามให้การรับรองตั้งแต่ร่วมเป็นรัฐภาคีอาเซียน

โดยมีข้อควรพิจารณาว่า (มรดกอุทยานแห่งอาเซียนนั้น) ต้องมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีความโดดเด่น มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ ต้องมีการจัดการและทำนุบำรงรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยา มีระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนในการทำให้ทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ และสามารถรับรองได้ว่า มรดกอุทยานดังกล่าวจะคงประโยชน์ต่อพันธ์พืช และระบบนิเวศน์ได้อย่างยั่งยืน และบำรุงรักษาทัศนีภาพตำแหน่งแห่งที่ของพื้นที่อันรกร้างว่างเปล่า คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม การเพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อการก่อร่างสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสามารถสร้างมูลค่าได้จากการท่องเที่ยว

มรดกอุทยานแห่งอาเซียนนี้อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน การจัดตั้งเกิดขึ้นหลังอาเซียนก่อตั้งเพียง 17 ปี (อาเซียนก่อตั้ง 8 สิงหาคม 1967) แสดงให้เห็นว่า รัฐภาคีให้ความสำคัญแก่การพัฒนาความร่วมมือในประเด็นสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้าที่จะเกิดกระแสรักษ์โลกหรือลดโลกร้อนเสียอีก แต่การพยายามพิจารณาให้สถานที่ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผ่านความคิดที่ว่าสามารถสร้างมูลค่าได้จากการท่องเที่ยว อาจไม่ได้สะท้อนความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง แน่นอน การขึ้นทะเบียนสถานที่ในประเทศใด ไม่ว่าจะเป็นมรดกแห่งอาเซียน หรือมรดกโลก ย่อมทำให้คนเห็นค่าและความสนใจมากขึ้นกว่าสถานที่ปรกติที่ไม่ได้มีรางวัลใดรับประกันคุณภาพ แต่ในอีกแง่หนึ่ง อาจสะท้อนถึงภาพลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามด้วยการพยายามจัดตั้งขึ้นมามากกว่าจะคงไว้จากสิ่งที่เคยเป็น หรือดำรงอยู่ก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม หากหารายได้เข้าประเทศได้น้อย มีรายจ่ายภายในประเทศสูง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะนำเงินอันเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ ย่อมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรเพิกเฉย ดังนั้น ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนก็จำเป็นต้องชั่งน้ำหนัก และพิจารณาให้ถ้วนถี่ไม่ว่าจะมีการดำเนินการอันใดที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้..

Channel News Asia