Practical Report แผนภาพงบประมาณรายจ่ายประเทศไทย พ.ศ. 2552

แผนภาพแสดงการกระจายตัวของงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552

SIU นำข้อมูลจากสำนักงบประมาณมาแปลงให้เป็นแผนภาพ เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นว่ากระทรวงต่างๆ ของประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร

Thailand Budget Graph 2009

โหลดภาพขนาดเต็มได้จาก