Practical Report จีน อาเซียน: กระชับสัมพันธ์ 20 ปี ขยายความร่วมมือ 6 ด้าน

จีน-อาเซียนกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 20 ปี นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า และผู้นำรัฐภาคีอาเซียนร่วมประชุมสุดยอดผู้นำจีน-อาเซียนที่จัดขึ้น ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

“โลกกำลังจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อน เศรษฐกิจโลกอาจต้องได้รับประสบการณ์จากความไร้เสถียรภาพและความไม่แน่นอนเป็นระยะเวลายาวนาน จีนและอาเซียนควรเชื่อมั่นกันทั้ง 2 ฝ่ายและเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ เพื่อกุมชะตาของเราให้มีความมั่นคง แน่นอน และก้าวหน้าไปในทิศทางที่เราตั้งเป้าหมายไว้” เวิน เจียเป่ากล่าว

เขากล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายควรมีการติดต่อสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้เศรษฐกิจพัฒนา และสังคมก้าวหน้าไปถึงระดับสูงสุด อาเซียนคือแกนกลางในการสนับสนุนความร่วมมือกับเอเชียตะวันออก ส่งเสริมให้มีผลประโยชน์ร่วมกันในมิติที่หลากหลาย และสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคในระเบียบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศใหม่ นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า ยังเสนอให้ทั้งจีนและอาเซียนร่วมมือกันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ภาพจาก Xinhua

ประการแรก ให้ทำความตกลงจีน-อาเซียน (CAFTA: China-ASEAN Free Trade Area) และพัฒนาเขตการค้าเสรีโดยสนับสนุนให้มีการค้าและการลงทุนทั้ง 2 ทาง

ประการที่สอง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการจีน-อาเซียน เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือให้รุดหน้าและเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สาม ให้มีความร่วมมือทางการเงินในเชิงลึก เพิ่มความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางและมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางการเงินระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงตลาดการเงินซึ่งกันและกัน เพิ่มการหารือและความร่วมมือระหว่างผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย เพิ่มการแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่นและสนับสนุนให้ใช้เงินหยวนและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารของทุกฝ่ายในสกุลเงินตราของอาเซียน ให้ขยายศักยภาพของเอเชียตะวันออกให้รอดพ้นจากวิกฤตการเงินและเกิดเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคได้อย่างมั่นคง

ประการที่สี่ ขยายความร่วมมือทางทางทะเลเชิงปฏิบัติการ จีนจะสร้างกองทุนความร่วมมือด้านทะเล (China-ASEAN maritime cooperation fund) และสนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงระหว่างกัน การเดินเรือเพื่อความปลอดภัย การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติ

ภาพจาก Xinhua

ประการที่ห้า เพิ่มความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จีนกำหนดให้ปี 2012 เป็นปีของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนและอาเซียน และให้คำมั่นว่าจะทำให้ความร่วมมือก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียว (green economy), การอนุรักษ์พลังงาน (energy conservation), การปกป้องสิ่งแวดล้อม (environmental protection), พลังงานใหม่ (new energy) และพลังงานหมุนเวียน (renewable energy)

ประการที่หก ให้ทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านสังคม และเพิ่มความสำคัญในด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การฝึกงาน การจัดการภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุข

“ความสัมพันธ์จีนและอาเซียนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีและการสร้างศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคต จีนจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี และเป็นหุ้นส่วนที่ดีของอาเซียนตลอดไป เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมความตกลงของเราให้ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนของเรา อันนำไปสู่สันติภาพ และความรุ่งเรืองในภูมิภาคของเรา”

ผู้นำอาเซียนต่างยินดีกับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่า และให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดและไว้วางใจจีนที่ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อทำให้ความร่วมมือขยายไปในเชิงลึกมากขึ้นและก่อให้เกิดสันติภาพของภูมิภาคและโลกอย่างมีเสถียรภาพและเจริญรุ่งเรือง

 Xinhua