Tag: พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

อะไรคือสยามประชาภิวัฒน์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

19/03/2012 6 comments

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในแกนนำของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์