Tag: E-commerce กับการสร้างผู้ประกอบการในชนบท

ทางเลือกบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านจากสังคมชาวนามาสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท

27/05/2016

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คือ การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในสังคมชนบท ไปสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท