Tag: NIDA

อะไรคือสยามประชาภิวัฒน์ สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

19/03/2012 6 comments

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในแกนนำของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า แนะที่ดินรอบสุวรรณภูมิราคาสูง รัฐอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี

26/11/2009

นิด้าชี้ โครงการพัฒนาที่ิดินรอบสุวรรณภูมิเป็นปัญหามาก รัฐควรบริหารจัดการให้ดี ระวังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของนักลงทุน