Practical Report Human Rights Watch ส่งหนังสือถึงยิ่งลักษณ์ให้แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน

ฮิวแมนไรท์วอทช์ Human Rights Watch (HRW) เครือข่าย NGO ด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เร่งให้แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ

Human Rights Watch

จดหมายนี้ลงชื่อโดย Brad Adams ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนของ Human Rights Watch โดยมีประเด็นที่น่าเป็นห่วง แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ได้แก่

 1. หาผู้รับผิดชอบความรุนแรงทางการเมืองในปี 2553 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 90 ราย และบาดเจ็บอีก 2,000 ราย ปัจจุบันกระบวนการสืบหาความจริงยังล่าช้า คณะกรรมการชุดของนายคณิต แสงสุวรรณ ไม่มีอำนาจมากนัก และยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงอีกจำนวนมากที่ถูกคุมขัง
 2. แก้ปัญหาความรุนแรงและสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่ปี 2547 และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 4,300 ราย โดย HRW เรียกร้องให้มียุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ควบคุมจากฝ่ายพลเรือนแทนที่จะเป็นทหาร
 3. นโยบายเรื่องปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจาก “สงครามกับยาเสพติด” สมัยรัฐบาลทักษิณในปี 2546 และมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,819 ราย รวมถึงแสดงความเป็นห่วงนโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ให้ผู้ติดยาเสพติดไปปรับพฤติกรรมในค่ายทหาร
 4. ปกป้องเสรีภาพในการแสดงความเห็น แก้ปัญหาการปิดสื่อ วิทยุชุมชน และเว็บไซต์ ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ รวมถึง พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่เป็นปัญหาด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 5. ปกป้องนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ในช่วงหลังมีการสังหารนักสิทธิมนุษยชนในไทยกว่า 20 รายนับตั้งแต่ปี 2544 (เช่น กรณีของทนายสมชาย นีละไพจิตร) ที่ยังไม่มีความคืบหน้าจากภาครัฐ
 6. ปกป้องสิทธิของผู้ลี้ภัย และการส่งกลับผู้ลี้ภัย ประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัยฉบับ ค.ศ. 1951 และประเทศไทยก็ละเมิดกฎเกณฑ์สากลเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง เช่น ปัญหาการส่งผู้อพยพลาวม้ง หรือปัญหาเรื่องโรฮิงญา เป็นต้น
 7. สนับสนุนสิทธิของแรงงานต่างชาติ แรงงานจากลาว กัมพูชา พม่า ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากตำรวจท้องถิ่น ข้าราชการ และนายจ้างในประเทศไทย กระบวนการยืนยันสัญชาติยังมีปัญหา และทำให้แรงงานข้ามชาติเสียสิทธิตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ นอกจากนี้แรงงานเพศหญิงยังเจอปัญหาเรื่องภัยคุกคามทางเพศและการค้ามนุษย์
 8. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการของสหประชาชาติในการตรวจสอบพม่า ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในพม่าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการอพยพของประชากรในพม่ามายังประเทศไทย และถึงแม้พม่าจะได้รัฐบาลใหม่ก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ซึ่ง HRW ก็เรียกร้องให้ไทยมีบทบาทในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าให้แข็งขันกว่าเดิม ผ่านการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบของ UN และองค์กรณ์นานาชาติอื่นๆ

HRW ได้ชี้ว่าสิ่งที่รัฐบาลใหม่ของไทยควรทำทันที มี 4 ประการ คือ

 • สั่งให้ทหาร ตำรวจ หน่วยงานของรัฐ ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่
 • ออกมติ ครม. ที่อนุญาตให้คณะกรรมการค้นหาความจริง ชุดนายคณิต ณ นคร มีอำนาจและทรัพยากรเพียงพอในการตรวจสอบความจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ
 • ตรวจสอบสถานะของผู้ที่ถูกคุมขัง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีสิทธิในการประกันตัว
 • ยกเลิกการควบคุมสื่อที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความเห็น และประกาศแผนการอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้กฎหมายที่เป็นปัญหา เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ต้นฉบับจดหมายภาษาอังกฤษ

จาก Human Rights Watch