Practical Report เสวนา “อภิมหาโปรเจกต์ สู้น้ำ: คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง”

สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 3 ขอเชิญร่วมงานเปิดเวทีอาทรเสวนา “อภิมหาโปรเจกต์ สู้น้ำ: คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง?” 

งานจัดวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แผนที่)

ภาพจาก AFP

ความเป็นมา

มหาอุทกภัยในปี 2554 นี้ซึ่งเป็นเหตุอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปีของไทยซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยสาเหตุหนึ่งนั้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้ส่งผลต่อการเกิดพายุฝนทั้งรุนแรงและมีความถี่ของพายุเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมามีจำนวนมหาศาล ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศ 1 ใน 10 ของประเทศในแถบศูนย์สูตรที่จะได้ผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายทั้งด้านชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 นี้ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลให้เกิดพายุพัดเข้ามายังประเทศไทยมากถึง 5 ลูกด้วยกันจนทำให้เกิดมหาอุทกภัยที่กินอาณาบริเวณในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมาจนถึงที่ราบลุ่มภาคกลางและสุดท้ายคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหัวใจทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆ ต้องได้รับผลกระทบนี้

ส่วนหนึ่งของภาวะวิกฤติในครั้งนี้ที่เลวร้ายลงเป็นอย่างมากนอกเหนือจากภัยธรรมชาติแล้วนั่นคือ ปัญหาการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติในระดับชาติ ตั้งแต่รัฐบาลจนถึงหน่วยงานราชการไม่สามารถดำเนินการจัดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ขาดความเท่าทันในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขาดการตัดสินใจที่เด็กขาดและรวมทั้งทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ได้สร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อทั้งประชาชน ภาคธุรกิจโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับปลกระทบรุนแรงในครั้งนี้

การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤตินั้นไม่สามารถจะใช้กลไกของรัฐแบบเดิมมาช่วยในการจัดการปัญหาที่รุนแรงและกว้างขวางกระทบคนเป็นจำนวนมหาศาล และรวมทั้งการขาดการบูรณาการและการมีแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ต่อการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบได้ทำให้สถานการณ์ที่มีปัญหาอยู่แล้วเลวร้ายลงเป็นอันมาก จนทำให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือในที่สุดและส่งผลต่อการบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานภายใต้ของรัฐบาลต่างๆต่อภาวะที่เกิดขึ้นไม่มีประสิทธิภาพ

การที่รัฐจะสามารถบริหารจัดการภาวะวิกฤติโดยเฉพาะจากภัยพิบัติที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความถี่มากขึ้น การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จึงจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน แผนการปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้จะชัดเจนได้จำเป็นต้องมีความรู้เข้ามาช่วยในการบริหารการจัดการทั้งการแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารความขัดแย้งของมวลชนซึ่งจะพบในทุกครั้งของการเกิดภัยพิบัติ การช่วยเหลือเยียวยา และแผนการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัติไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ออกไปยังสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมได้เข้าใจต่อภาวะวิกฤตเช่นนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 กำหนดการ

 • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
 • 08.30-09.10 น.
 • กล่าวรายงานโดย พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 • กล่าวเปิดงานและต้อนรับโดย
 • ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • 09.10-09.55 น. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ วิเคราะห์ มหาอุทกภัยและภัยพิบัติประเทศไทย
 • 09.55-10.25 น. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ทางรอด…เศรษฐกิจไทยหลังเกิดภัยพิบัติ
 • 10.25-10.40 น. — พักรับประทานอาหารว่าง—
 • 10.40-11.25 น. ดร. ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน แนวทางพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำ
 • 12.10-13.00 น. — พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา) —
 • 13.00-13.50 น. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป การบริหารจัดการความขัดแย้งในภาวะวิกฤติ
 • 13.50-14.40 น. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ประเด็นมุมมองด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาด้านสาธารณภัย
 • 14.40-15.00 น. — พักรับประทานอาหารว่าง —-
 • 15.00-16.30 น. การบริหารจัดการ ตั้งรับ – รับมือ อย่างไร เมื่อภัยมา ?

โดย ดร. ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน มุมมองการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ดร. อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ประสานงานการแก้ปัญหาอุทกภัยเหนือแนวบิ๊กแบ๊ก

นายจรูญ สุขแป้น ผู้นำเครือข่ายท่อทองแดงกำแพงเพชร-สุโขทัย การบริหารจัดการน้ำ: ภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม

ผู้ดำเนินรายการ : นายกิตติ สิงหาปัด ครอบครัวข่าว 3

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**

**อาหารกลางวันและอาหารว่างมีจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น**