Practical Report กุลลดา เกษบุญชู มี้ด บรรยายเรื่อง “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก”

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

“การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก”

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิจารณ์โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และกีรตยาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย