Practical Radio

Practical Radio สถานีวิทยุออนไลน์ สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมค้นหาอนาคตของประเทศไทย

New Think สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ “เอวิตรา ศิระสาตร์”