Practical Report โปรดเกล้าฯคำสั่งโยกย้าย 568 นายทหาร , ประยุทธ์ขึ้นรองผบ.ทบ.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ บิ๊กตู่ เป็นนายทหารในสาย บูรพาพยัคฆ์ และ ทหารเสือราชินี ถูกคาดหมายว่าเป็นทายาทของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา คำสั่งโยกย้ายนายทหารที่ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 ผลักเขาขึ้นลำดับอาวุโส “รองผู้บัญชาการทหารบก” พร้อมจ่อคิวเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2497 มีชื่อเล่นว่า ตู่ หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า “บิ๊กตู่” จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 ชีวิตราชการทหารรับราชการอยู่ที่กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ หรือ ทหารเสือราชีนี มาโดยตลอด โดยเริ่มมาจากตำแหน่งผู้บังคับการกองพัน จนถึงผู้บังคับการกรม จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 1

ในเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พล.อ.ประยุทธ์ในขณะนั้นที่มียศพลตรี (พล.ต.) เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยึดอำนาจ ด้วยรับคำสั่งตรงจาก พล.ท.อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ยศในขณะนั้น) แม่ทัพภาคที่ 1

คำสั่งโยกย้ายกองทัพบก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ. เป็น ปธ.คณะที่ปรึกษาทบ.

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผช.ผบ.ทบ.

พล.ท.พิรุณ แผ้วพลสง รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผช.เสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารบก

พล.ท.วรวิทย์ พรรณสมัย ผบ.โรงเรียนนายร้อยจปร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษทบ.

พล.ท.ประยุทธ เมฆวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษทบ.

พล.ท.บุญสร้าง มานะธรรม ผช.เสนาธิการทบ. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.คำนวณ เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธทบ. เป็น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.อดุล อุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทบ. เป็น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.สันต์ จริยาจิรวัฒนา นายทหารฝายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สนง.ผู้บังคับบัญชาทบ. เป็น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.ศานิต พรหมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.ณัฐพล สมคะเน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.อภิศักดิ์ จงรักษื ที่ปรึกษาสนง.ปลัดกห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.(อัตราพลเอก)

(ดู คำสั่งโยกย้ายกองทัพบกฉบับเต็ม)

ทั้งนี้ 568 ตำแหน่งจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นี้