Practical Report SIU สัญจร: การเมืองภาคประชาชนอุบลราชธานี

บริษัท Siam Intelligence Unit จำกัด ในนามโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงาน “Change Agents สัญจรครั้งที่ 1 ตอน การเมืองภาคะประชาชน:อุบลราชธานี” โดยการสัญจรครั้งนี้ จะพาท่านออนทัวร์ไปพบกับการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพันธมิตรหลักในการจัดงานเสวนาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่มาและวัตถุประสงค์

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติเพราะมีพื้นทีติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางการเมืองหลายขั้ว เพราะมีฐานเสียงสนับสนุน ส.ส. จากทั้ง 2 พรรคการเมืองใหญ่ ในจังหวัดเดียวกัน อีกทั้งภาคประชาชนมีความตื่นตัวสูงทางการเมือง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเปิดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่สนใจการเมืองภาคประชาชน

ในเวทีเสวนาครั้งนี้ยังถือเป็นการถอดบทเรียนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในอดีตถึงปัจจุบันว่า นับจากนี้ทางภาคประชาชนน่าจะมีทิศทางอย่างไร ทั้งยังสะท้อนภาพปัญหา โอกาส และความเป็นไปของกระบวนการภาคประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และขยายผลถึงภาพรวมของการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทยด้วย

วิทยากรที่ร่วมงานเสวนา “การเมืองภาคประชาชน: อุบลราชธานี” ได้แก่

 • คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ( บ.ก.ลายจุด) จากกลุ่มวัน อาทิตย์สีแดง
 • อาจารย์ พฤกษ์ เถาถวิล  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ กมลวรรณ  ชื่นชูใจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คุณณัฐวุฒิ  สีม่วง   นายกสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี และ Change Agemts รุ่นที่ 2

กำหนดการงานเสวนา

ณ ห้องประชุมห้องศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555

 • 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
  ณ ห้องศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 13:00-13.15 น. แนะนำ โครงการ Trans Form Thailand
  โดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (Chief Researcher, ICT Policy : SIU)
 • 13:15-13:30  แนะนำงานเสวนา “การเมืองภาคประชาชน: อุบลราชธานี”
  โดยคุณพิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ (Project Manager and Web Editor: SIU)  ผู้ดำเนินรายการ
 • 13:30- 14:30 น. เสวนาช่วงที่ 1 ประเด็น ปัญหา อุปสรรค ของการเมืองภาคประชาชน โดย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ( บ.ก.ลายจุด) จากลุ่มวันอาทิตย์สีแดง ตัวแทนภาคประชาชน
 • อาจารย์ กมลวรรณ  ชื่นชูใจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คุณณัฐวุฒิ  สีม่วง   นายกสโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น Change Agents  รุ่นที่ 2
 • 14:30-15:00 น. ช่วงซักถาม
 • 15:00-16:00 น. เสวนาช่วงที่ 2 : การเมืองภาคประชาชน: ทิศทางและอนาคต
 • 16:00-16:30 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมซักถามพูดคุยกับวิทยากรและปิดงานเสวนา

SIU และทางสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้สนใจทั้งในจังหวัดอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเสวนาในครั้งนี้  ท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555  เวลา 12.30- 13:00 ลงทะเบียน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)