Practical Report สมาร์ทโฟนมีส่วนแบ่งเกิน 10% ของโทรศัพท์มือถือทั่วโลก, สิงคโปร์มีสัดส่วนผู้ใช้เยอะที่สุด

บริษัทวิจัยตลาดมือถือ asymco รวบรวมข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) แล้วคำนวณหาสัดส่วนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนต่อผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดในภาพรวม

ผลการรวบรวมข้อมูลระบุว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนทั่วโลก 3.7 พันล้านราย และมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลก 600 ล้านราย ทำให้สมาร์ทโฟนมีส่วนแบ่งตลาด 13.5% ของตลาดมือถือในภาพรวม ถึงแม้จะเป็นหลักไมล์สำคัญของวงการโทรคมนาคม แต่ก็ยังมีตลาดให้สมาร์ทโฟนขยายตัวได้อีกมาก

ภาพประกอบจาก Flickr โดย Ben Smith

ข้อมูลที่ asymco รวบรวมมา สามารถแยกย่อยเป็นตัวเลขอย่างละเอียดได้ 42 ประเทศ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด นั่นคือประมาณ 55% ของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ อันดับสองและสามตามมาห่างๆ ด้วยแคนาดาและฮ่องกง คือเกือบ 40% ส่วนตัวเลขของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 13% ของผู้ใช้มือถือทั้งหมด

ถ้านำสัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟนต่อประชากร มาพล็อตในกราฟเดียวกับจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละประเทศ จะเห็นแนวโน้มที่เด่นชัดขึ้นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในทั้งสองมิติ ในขณะที่จีนนำโด่งเรื่องจำนวนผู้ใช้ในภาพรวม

แต่เมื่อคำนวณสัดส่วนผู้ใช้มือถือทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะสมาร์ทโฟน) ต่อจำนวนประชากร ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกากลับยังมีสัดส่วนไม่เยอะเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า

กราฟสุดท้ายเป็นตัวเลขผู้ใช้มือถือทั้งหมดในแต่ละประเทศ เทียบกับจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศของตัวเอง

ข้อมูลจาก asymco