Practical ReportSpecial Scoop

สุเนตร ชุตินธรานนท์

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

15/02/2013

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย ในประเด็นเรื่อง “อัตลักษณ์” ของชาติไทย จากภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ไทยรบพม่า จนมาถึงปฏิวัติ 2475 และปัญหาไฟใต้ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์: มองประวัติศาสตร์ ไทยรบพม่า อภิวัฒน์ 2475 และภาคใต้ ในมุมใหม่

สุภาพ หริมเทพาธิป Bioscope

สุภาพ หริมเทพาธิป Bioscope

14/01/2013

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสาร Bioscope ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการภาพยนตร์มายาวนาน ในประเด็นเรื่อง “วัฒนธรรม” ผ่านกรอบของภาพยนตร์ ไล่ตั้งแต่ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมแบบไทยผ่านภาพยนตร์ ไปจนถึงการครอบงำวัฒนธรรมจากต่างประเทศ และการเซ็นเซอร์สื่อโดยอำนาจรัฐ สุภาพ หริมเทพาธิป: มองเรื่องของพวกเรา ที่หนังไม่ได้เล่าผ่านเลนส์ Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

พระไพศาล วิสาโล

26/11/2012

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต พระนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวแนวทางสันติวิธี ที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมคนหนึ่ง ในประเด็นศาสนาพุทธ สังคม และวิถีแห่งพุทธ กับปัจจัยการท้าทานจากสังคมภายนอก ศาสนาในฐานะหนึ่งในสถาบันหลักของแนวคิดชาติกระแสหลัก สิ่งสำคัญหลังจากอ่านจบก็คือ เราจะตั้งตนอย่างไรเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีพลวัตรตลอดเวลา พระไพศาล วิสาโล: มองทะลุกรอบพุทธ กระเทาะแก่นศาสนา Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

30/10/2012

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  กรรมการบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย ในมุมมองเพื่อความเข้าใจ “ความเป็นไทย”ของตัวเองก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งทางสังคมไทย รู้รอบ รู้นอก และรู้ตน กับบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: มองจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

14/09/2012

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิด นักประวัติศาสตร์ และนักเขียนที่ได้รับรางวัลศรีบูพา

จุดยืน “สยามประชาภิวัฒน์”

19/03/2012

สกู๊ปพิเศษในชุด Redefine Thailand ตามหานิยามใหม่ของประเทศไทยหลังความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในแกนนำของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ เพื่อค้นหา “จุดยืน” และ “ข้อเสนอ” ของสยามประชาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? (Redefine Thailand) บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

Middle Income Trap

24/11/2011

สกู๊ปพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” แนวทางที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่ และประเทศไทยต้องทำอย่างไรจึงจะก้าวข้าม “กับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” (middle-income trap) ที่ประเทศกำลังพัฒนาทุกแห่งต้องเผชิญ

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

30/09/2011

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ จุดอ่อนและโอกาสทางเศรษฐกิจไทย รวมถึง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ร่วมรำลึก 11 กันยายน 2001

11/09/2011

สกู๊ปพิเศษ ร่วมรำลึกสิบปี 9/11 เหตุการณ์ที่พลิกโฉมโลกยุคใหม่

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

27/08/2011

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และอดีตทีมงานนโยบายในสมัยรัฐบาลทักษิณ มือทำงานด้านวิชาการคู่ใจของรองนายกสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ที่ศศินทร์