รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  กรรมการบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย ในมุมมองเพื่อความเข้าใจ “ความเป็นไทย”ของตัวเองก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งทางสังคมไทย รู้รอบ รู้นอก และรู้ตน กับบทสัมภาษณ์พิเศษนี้

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: มองจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย

Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย