ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิด นักประวัติศาสตร์ และนักเขียนที่ได้รับรางวัลศรีบูพา ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 19 คน ทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ถึงความหมายของพลวัตในการกำหนดอัตลักษณ์ของสังคมไทยคู่ขนานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศไทย

อ่านบทสัมภาษณ์ นิธิ เอียวศรีวงศ์

Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย