ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ จุดอ่อนและโอกาสทางเศรษฐกิจไทย รวมถึง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สัมภาษณ์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร “ประเทศไทยไม่ยอมปรับตัวจากค่าจ้างต่ำ-ค่าเงินต่ำ” ดร.นิพนธ์ ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และผลกระทบจากการรวมประชาคมอาเซียนในปี 2015

แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาส จากมุมมอง TDRI ย้อนดูสัมมนา TDRI กับข้อเสนอการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ของ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร