พระไพศาล วิสาโล

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต พระนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวแนวทางสันติวิธี ที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมคนหนึ่ง ในประเด็นศาสนาพุทธ สังคม และวิถีแห่งพุทธ กับปัจจัยการท้าทานจากสังคมภายนอก ศาสนาในฐานะหนึ่งในสถาบันหลักของแนวคิดชาติกระแสหลัก สิ่งสำคัญหลังจากอ่านจบก็คือ เราจะตั้งตนอย่างไรเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีพลวัตรตลอดเวลา

พระไพศาล วิสาโล: มองทะลุกรอบพุทธ กระเทาะแก่นศาสนา

Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย