จุดยืน “สยามประชาภิวัฒน์”

สกู๊ปพิเศษในชุด Redefine Thailand ตามหานิยามใหม่ของประเทศไทยหลังความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในแกนนำของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ เพื่อค้นหา “จุดยืน” และ “ข้อเสนอ” ของสยามประชาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย

เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? (Redefine Thailand) บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย