รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

สุเนตร ชุตินธรานนท์

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย ในประเด็นเรื่อง “อัตลักษณ์” ของชาติไทย จากภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ไทยรบพม่า จนมาถึงปฏิวัติ 2475 และปัญหาไฟใต้

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์: มองประวัติศาสตร์ ไทยรบพม่า อภิวัฒน์ 2475 และภาคใต้ ในมุมใหม่