Think Tank: จากวาทกรรมสู่ฐานความรู้

อ่านบทสัมภาษณ์ ทรงศักดิ์ สายเชื้อ

การขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัย “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ซึ่งหมายถึงนโยบายสำคัญๆ ที่รัฐบาลเลือกจะใช้พัฒนาประเทศ ดังนั้นประเทศจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหน ก็ขึ้นกับว่ารัฐบาลสามารถเลือกนโยบายสาธารณะได้ดีเพียงใด

องค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยตัดสินใจว่าควรเลือกใช้นโยบายสาธารณะอะไรบ้าง มีชื่อเรียกว่า “Think Tank” (ภาษาไทยใช้ว่า สถาบันคลังสมอง หรือ สถาบันวิจัยเชิงนโยบาย) ในบทความพิเศษชุดนี้ SIU มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Think Tank และนำเสนอข้อมูลเรื่องการกำหนดนโยบายสาธารณะในแง่มุมต่างๆ

บทสัมภาษณ์พิเศษ ทรงศัก สายเชื้อ “Think Tank จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอความคิดให้กับส่วนราชการ” สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Think Tank

กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือ (public policy making) เข้าใจว่าการออกนโยบายของภาครัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร โครงการประชานิยมลดแหลกแจกแถมทำได้จริงหรือไม่ และใครบ้างที่เป็นคนกำหนดนโยบายของประเทศ นักการเมือง ข้าราชการ หรือประชาชน?

บทบาท “Think Tanks” ในการพัฒนาประเทศ รู้จักกระบวนการทำงานของ Think Tank ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เพราะเหตุใด Think Tank จึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อการขับเคลื่อนประเทศ?

อันดับสถาบันคลังสมองระดับโลก รู้จักกับ Think Tank ระดับโลกและเอเชีย ประเทศไหนมี Think Tank ติดอันดับ