Practical Report ศ.ดร.จรัสฯ เปิดตัวเว็ปไซต์ “เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย”

ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา แถลงข่าวเปิดตัวเว็ปไซต์ “เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย” ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2552 จากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบองค์กรและบุคคลในภาครัฐจำนวนหนึ่ง

WWW.TPD.IN.TH

เกิดจากความคิดเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย 3 ปีมาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฝ้าระวัง ตรวจสอบการคอร์รัปชั่น และความโปร่งใสในภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อมูล แม้ว่าจะมี ข้อมูลที่มีอยู่ก็ค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การจัดทำข้อมูลผ่านเว็ปไซต์นี้ มีความมุ่งหมายให้ความรู้แก่ประชาชน และรณรงค์การเลือกตั้ง โดยเว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

“นอกจากนี้ ทางศูนย์ข้อมูลการเมืองไทยจะนำข้อมูลจากเครือข่าย เพื่อทำฐานข้อมูล โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มมาราวปีเศษแล้ว คาดว่าภายใน 2 ปี ข้อมูลน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการและองค์กรเครือข่าย ต้องการยกระดับคุณภาพการเมืองไทย อาทิ ส.ส. และรัฐสภาไทยให้สูงกว่าที่เป็นอยู่”

 

“เนื่องจาก เราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของนักการเมืองได้ แต่น่าจะปรับความรู้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งได้ ข้อมูลนี้จะทำให้เราได้รับรู้ว่า ใครทำสภาล่ม-ใครไม่ได้ vote กฎหมายที่ประชาชนต้องการและรอคอย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องลึก จะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่า น่าจะคิดหน้า-คิดหลังก่อนเลือกตั้ง มากกว่าการเลือกตั้งแบบเก่าที่มีหัวคะแนนในบางพื้นที่ หรือเลือกเพราะศรัทธาคนบางคน”


“ใน website ถือเป็นข้อมูลเพียงส่วนเดียว เพื่อให้การเรียนรู้กับประชาชน ผ่านสื่อมวลชน ผ่านเครือข่าย เท่านั้น ยังมีข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ข้อมูลบริษัท/ ธุรกิจ ที่ทำการค้า หรือได้รับสัมปทานจากรัฐบาล ว่ามีเบื้องหน้า-เบื้องหลัง เกี่ยวพันกับนักการเมืองอย่างไร เป็นต้น”

ทั้งนี้ website tpd.in.th จะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญหลายประการ เช่น..
1. ข้อมูลเกี่ยวกับ ส.ส. เป็นข้อมูลเบื้องต้น เช่นประวัติการศึกษา – การเข้าร่วมประชุมกี่ครั้ง – ส.ส. vote รับ-ไม่รับกฎหมายอะไรบ้าง

2. กฎหมาย 10 ฉบับ พรรคไหน vote อย่างไร ให้ประชาชนดูว่า ช่วงที่พรรคหาเสียง กับช่วงที่นำกฎหมายเข้าสภานั้น ส.ส. ที่ประชาชนเลือกนั้น Vote เอา หรือ ไม่เอา ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

3. พรรคที่ใช่ (ตรงส่วนนี้ จะนำเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งที่จะถึงนี้ แต่จะเผยและรวบรวมให้เห็นข้อมูลก่อนหน้านี้) เพื่อให้เห็นว่า นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคก่อนหน้านี้ มีนโยบายอย่างไร โดยจะดึงข้อมูลจาก UNDP ซึ่งได้ทำวิจัยในปี 2551 ที่เกี่ยวกับ ปัญหาเร่งด่วนของคนทุกจังหวัด และแสดงเป็น GIS <ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System>ออกมา

นอกจากนี้ ทางหน่วยงานจะนำปัญหามาเทียบเคียงกับนโยบายของพรรคการเมืองว่า จังหวัดต่างๆ มีปัญหาเร่งด่วนอย่างไร พรรคการเมืองใดมีนโยบายออกมาสอดรับกับปัญหามาก-น้อยกว่ากันเพียงใด

4. ถอดรหัสนักการเมือง คือการทำให้รู้จัก ส.ส. แต่ละบุคคลมากขึ้น โดยทางหน่วยงานจะมีเครือข่ายจากต่างจังหวัด ให้ข้อมูล ส.ส. แต่ละพรรคแต่ละจังหวัด ว่ามีที่มา-ที่ไป อย่างไร รวมทั้งพฤติกรรมสีเทาของ ส.ส. เหล่านั้น

คณะกรรมการกำกับทิศทาง TPD (Thailand Political Database)

นพ.มงคล  ณ สงขลา  ประธาน
รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  กรรมการ
อ.กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร กรรมการ
นายอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์  กรรมการ
นายอุดร  ตันติสุนทร  กรรมการ
นายวีระ  สมความคิด  กรรมกาาร
นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป  กรรมการ
ผู้แทนจาก สสส. กรรมการ
ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา  กรรมการและเลขานุการ

องค์กรเครือข่าย

รายชื่อภาคีเครือข่าย:
ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย (ThaisWatch.com)
สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency – Thailand)
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต) (People Network Against Corruption: PNAC)
โครงการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (Thailand Democracy Watch)
สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด (Siam Intelligence Unit: SIU)
เครือข่ายสื่อภาคประชาชน 7 ภูมิภาค