Practical Utopia สัมภาษณ์ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช


Challenge Thailand 2010 ตอนที่สิบสอง สัมภาษณ์ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์วิจารณ์ยังได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติอีกหลายเล่ม และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องการจัดการความรู้ให้กับองค์กรหลายแห่งในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ไฟล์วิดีโอในรูปแบบอื่นๆ


โครงการ Challenge Thailand 2010 เป็นการสัมภาษณ์ผู้นำความคิด ผู้บริหารนโยบายสาธารณะ นักวิชาการอาวุโส ผู้นำภาคประชาชนที่มีมุมมองต่อความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยบริบทการสัมภาษณ์เป็นการใช้ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในอนาคต ที่ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โครงการ Challenge Thailand 2010 ครั้งที่ผ่านมา